Category Archives: Cymraeg

Gwobrau Dewi Sant

Ydych chi’n nabod rhywun eithriadol?

Mae enwebiadau ar agor ar gyfer 2017

Mae’r Gwobrau Dewi Sant blynyddol yn cydnabod a dathlu llwyddiannau eithriadol pobl Cymru. Maent yn cydnabod pobl sydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn ar gyfer y wlad hon – naill ai gartref neu dramor. Maent yn nodau mawr o ragoriaeth a’r anrhydeddau uchaf y mae Llywodraeth Cymru yn rhoi i ddinasyddion yn genedlaethol.

Mae’r Gwobrau yn adlewyrchu ac yn hyrwyddo dyheadau Cymru a’i dinasyddion i fod yn wlad fodern, fywiog, gydag enw da cynyddol fel cenedl hyderus a chlyfar, sy’n gwerthfawrogi arloesedd, ysbryd cymunedol, ac anad dim ei holl bobl.

Mae Gwobrau Dewi Sant yn gweithredu dros y wlad i gyd – nhw yw “gwobrau’r gwobrau” a’r gyrchfan naturiol i bawb sydd wedi ennill gwobrau sectorol neu gymunedol eraill.

www.stdavidawards.org.uk

28540 St David Award Posters_WEB_Page_3

8374637_s

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru

Eisiau chwarae rhan allweddol wrth wneud penderfyniadau am Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngogledd Cymru?

A ydych yn darparu gwasanaethau sy’m ymwneud â iechyd a / neu gofal cymdeithasol yng Ngogledd Cymru ac mae ganddynt bersbectif cenedlaethol?

Os felly, gallai hyn fod i chi.

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru wedi cael ei sefydlu gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles newydd (2014) a’i nod yw gwella iechyd a lles holl bobl Gogledd Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y cyfle cyffrous hwn, cysylltwch efo Bethan Jones Edwards, Pennaeth Cydweithredu Rhanbarol (Bethan.m.jonesedwards@sirddinbych.gov.uk) 01824712037 neu Morwena Edwards, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Gwynedd (awenmorwenaedwards@gwynedd.gov.uk)

Gall y pecynnau datganiad o ddiddordeb i’w gweld ar ein gwefan.  Yna dylai’r pecynnau cael eu cyflwyno i Bethan.m.jonesedwards@sirddinbych.gov.uk erbyn 22ain Awst 2016

Caiff digwyddiad dethol cyfoedion ei drefnu mor fuan a phosib.

27879980_s

Grantiau Cyllid

Ni does dyddiad cau i dderbyn ceisiadau a bydd pob cais yn cael ei ystyried ar sail teilyngdod a’i fod yn bodloni’r meini prawf isod. Adnoddau cyfyngedig sydd ar gael, a chynhelir adolygiad i ystyried pa gyllid sy’n weddill, a hyn fydd yn penderfynu ar y symiau a geir eu dyfarnu yn y deuddeg mis nesaf. Cafodd y cynllun grant galluogi Wrecsam Ynghyd (y cynllun) ei sefydlu gan y Cyngor fel o ganlyniad i’n hymrwymiad i gefnogi cymunedau i ddod ynghyd i gymryd rhan weithredol wrth ddarparu gwasanaethau. Mae’r adnodd sydd ar gael ar gyfer y cynllun yn gyfyngedig, gydag arian o’r neilltu mewn cronfa wrth gefn. Bydd adolygiad blynyddol yn pennu’r cyfanswm sydd ar gael yng nghronfa’r cynllun am y 12 mis canlynol. Bydd y panel yn cyfarfod bob tri mis i ystyried ceisiadau, gan ddilyn yr amserlen isod:

2017/18
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Bydd panel yn cyfarfod yn ystod: Ymgeiswyr yn cael eu hysbysu o’r canlyniad yn ystod trydedd wythnos:
Dydd Iau 30 Tachwedd 2017 Rhagfyr 2017 Ionawr 2018
Dydd Mercher 28 Chwefror 2018 Mawrth 2018 Ebrill 2018
Dydd Iau 31 Mai 2018 Mehefin 2018 Gorffennaf 2018
Dydd Gwener 31 Awst  2018 Medi 2018 Hydref 2018
Dydd Gwener 30 Tachwedd 2018 Rhagfyr 2018 Ionawr  2019

Bydd pob cyflwyniad yn cael ei ystyried ar sail teilyngdod a chan gyfeirio at y meini prawf a nodir isod. Disgwylir y bydd unrhyw brosiect llwyddiannus yn:

  • Cynnig rhywbeth newydd – ni cheir cyllid ar gyfer gweithgareddau “busnes fel arfer”.
  • Gallu dangos manteision gwirioneddol i’r gymuned ehangach
  • Cefnogi’r ethos gwirfoddolwyr
  • Annog cydlyniant cymunedol
  • Bod yn hunangynhaliol, h.y. parhau heb gymorth ariannol pellach, unwaith y bydd yr arian grant / benthyciad yn cael ei wario. Wrth ystyried hyn, ni roddir cyllid ar gyfer costau gweithredu, fel rhent a chyflogau, neu ar gyfer digwyddiadau unigryw

Bydd y broses ddyfarnu yn cymryd pob un o’r pum maen prawf uchod i ystyriaeth yn gyfartal; bydd y rhain yn ffurfio sail y matrics sgorio a fydd yn arwain y Swyddogion ac Aelodau’r Cyngor wrth benderfynu ar ddyfarniadau. Rhaid i bob cais gael ei gefnogi a’i lofnodi gan y Cyngor Cymuned mwyaf priodol. Mae’n rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu adroddiad i fodloni’r Cyngor Cymuned bod yr arian wedi cael ei wario yn briodol.

Wrecsam Ynghyd “Grantiau Cyllid”

Dyfarniadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Gall dyfarniadau oddi wrth y cynllun gan y Cyngor gymryd un o ddwy ffurf:-

  • Grant hyd at werth bum mil o bunnau (£5,000) NEU
  • Benthyciad di-log gwerth hyd at ugain mil o bunnau (£20,000) yn ad-daladwy dros gyfnod sy’n gymesur â natur y cynllun, a’r manteision sydd i’w deillio o’r cyllid. Disgwylir na fyddai unrhyw gyfnod ad-dalu fel arfer yn fwy na phum mlynedd, ond ni fydd hyn yn cael ei orfodi’n llym lle gellir dangos byddai gwneud hynny yn gwneud y cynnig yn anymarferol.
  • Dim ond un cais llwyddiannus yn unig gall Gyda’n Gilydd yn Wrecsam ei dderbyn gan sefydliad unigol mewn unrhyw gyfnod o 12 mis.
  • Os oes angen cyngor arnoch am lenwi’r ffurflen gais, neu ar unrhyw elfennau o’r broses gyflwyno, cysylltwch â together@wrexham.gov.uk.

Crynodeb Ceisiadau Llwyddiannus

Cliciwch yma am grynodeb o’r holl gynigion a dderbyniodd y panel ariannu. Cliciwch yma os gwelwch yn dda am stori newyddion ehangu ar sut wnaeth derbynwyr llwyddiannus wedi elwa o grantiau yn 2016.

Cyngor Ariannol

Mae Llinellfusnes CBSW yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd ariannu i grwpiau cymunedol, er enghraifft, rhannu gwybodaeth am sefydliadau darparu grantiau, ac ymchwil lleol sy’n gallu cryfhau ceisiadau ariannu. Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW) yn darparu gwasanaeth rhoi cyngor ariannol am ddim. Cliciwch yma i fynd at eu tudalen gyllid, sydd â dolenni at daflenni cyngor, a ffurflen ymholiadau. Byddwch yn dod o hyd i wybodaeth ar “Chwilio am Gyllid” dan ein label ‘Grwpiau’ hefyd.