Category Archives: Newyddion

2118837_blog

Grwpiau a dderbyniodd grant yn sôn am eu llwyddiant

Mae grwpiau cymunedol a chlybiau chwaraeon a gafodd fudd gan Gyda’n Gilydd yn Wrecsam drwy gydol 2016 wedi bod yn canmol y cynllun a’i effaith gadarnhaol ar y gymuned.

Mae’r cynllun grantiau yn galluogi amrywiaeth eang o grwpiau wneud mwy o waith a darparu amrywiaeth newydd neu mwy eang i’r cyhoedd – boed hynny drwy waith awyr agored, y celfyddydau neu chwaraeon.

Ymysg y rhai a dderbyniodd arian oedd Partneriaeth Parc Caia, grŵp cymunedol sy’n rhedeg nifer o adnoddau yn ardal Parc Caia, Wrecsam.

Derbyniodd y Bartneriaeth £5,000 mewn arian grant, a fu o gymorth i gefnogi cais llawer mwy i Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Loteri Fawr, am unedau menter a llyfrgell gymunedol i’w rhedeg gan y gymuned yn eu canolfan ar Ffordd y Tywysog Siarl.

Mae’r cais – a gyflwynwyd fis Medi – yn werth mwy na £500,000, ac mae’r Bartneriaeth yn disgwyl y canlyniad yn y Flwyddyn Newydd.

Meddai Alison Hill, Prif Swyddog Partneriaeth Parc Caia: “Os bydd yn llwyddiannus, bydd yr arian hwn yn cael gwir effaith ar y gymuned leol – bydd y llyfrgell yn darparu canolbwynt ar gyfer dysgu, darllen a lleihau unigedd, tra bydd yr unedau menter newydd yn galluogi entrepreneuriaid lleol i gychwyn busnesau newydd a chynyddu cyfleoedd cyflogaeth yn yr ardal”.

Derbyniodd Clwb Bowlio Cunliffe grant hefyd, a ddefnyddiwyd i brynu peiriant torri glaswellt er mwyn cynorthwyo i gynnal a chadw eu tir ar Ffordd Jeffreys. Roedd y tir yn cael ei gynnal gan Gyngor Wrecsam cyn i’r Clwb gymryd rôl y lesddeiliad.

Meddai Eryl Jones, Ysgrifennydd y Clwb Bowlio: “Roedd yn rhaid i ni weithio gyda hen beiriant torri gwair cyn hyn, ond ar ôl cael y grant fe wnaethom ni brynu peiriant torri gwair Dennis newydd – mae’n hollol wych ac mae’r llain mewn cyflwr arbennig, ac mae dau o’n haelodau yn edrych ar ei ôl yn dda iawn.”

Fel rhan o’r cynllun galluogi, rhoddwyd benthyciad o £20,000 i Glwb Pêl-droed Derwyddon Cefn i osod cae 3G newydd ar ei dir yn ‘The Rock’, Rhosymedre.

Mae’r tir wedi ei ddefnyddio i hyfforddi clybiau lleol eraill, gan gynnwys Penycae, Cefn Albion, Llangollen, Rhostyllen, Rhos Aelwyd, Coedpoeth ac eraill – yn ogystal â chynnal timau chwech bob ochr mewn cynghrair bêl-droed ar nos Sul a nos Lun, a gemau i chwaraewyr anabl ac ysgolion pêl-droed yn ystod gwyliau hanner tymor.

Mae Criw Caban Bwlchgwyn yn gyfleuster gofal plant dielw sy’n cynnig gofal plant fforddiadwy ac o safon i blant 2 – 13 oed y tu allan i oriau ysgol, ac mae ar gael i bawb.

Mae’r gwasanaethau a gynigir yn cynnwys clwb brecwast, clwb ar ôl ysgol, Nursery Plus , clwb gwyliau a chylch chwarae gyda’r bwriad o alluogi rhieni i fedru fforddio dychwelyd i’r gwaith a/neu addysg.

Dywedodd Nicola Roberts, Pennaeth Cabin Crew: “Mae grant Wrecsam Ynghyd wedi’n galluogi i brynu offer chwarae newydd a datblygu ardaloedd chwarae newydd yng Nghriw Caban Bwlchgwyn.

“Mae’r ardaloedd newydd hyn wedi gwella cyfleoedd chwarae i’r plant sy’n mynychu ac maent yn annog datblygiad iaith gynnar ac yn gwella eu gwybodaeth, eu hiaith a’u sgiliau cymdeithasol.”

Defnyddiodd Grŵp Coedwigaeth Gwerin y Coed, Tŷ Mawr, grant o £5,000 i ymestyn ei dîm o wirfoddolwyr, sy’n rhedeg sesiynau awyr agored wythnosol i deuluoedd gydag ADHD neu awtistiaeth.

Mae’r grant wedi eu galluogi i gychwyn sesiynau hyfforddi ar gyfer rhieni a gofalwyr, gan ganolbwyntio ar les, cynhwysiad cymdeithasol, a chefnogaeth gan gymheiriaid – yn ogystal â gemau, crefftau coetir a choginio awyr agored.

Meddai David Beasley, gwirfoddolwr sy’n rhiant yng Ngwerin y Coed: “Mae bod yma yn wych.  Gallwch siarad gyda rheini eraill sy’n deall sut rai yw’r plant. Mae’n dda er fy lles.

“Mae’n rhoi cyfle iddynt gyfathrebu gyda phlant eraill ac oedolion.  Mae’n rhoi cyfle iddynt fod y tu allan a mwynhau eu hunain.”

CafoCafodd ‘The Vic Studios’, menter gymdeithasol sy’n rhoi lle i berfformwyr ifanc yn Wrecsam i berfformio a recordio eu gwaith, grant hefyd.

Rhoddwyd £4,995 i’r grŵp i ddatblygu proffil, galluoedd trefniadol, capasiti cyflawni a safle marchnad y stiwdio.

Dywedodd Mike Corcoran, gwirfoddolwr yn y stiwdio: “Wrth wneud grant am arian Gyda’n Gilydd yn Wrecsam, dim ond newydd agor ei drysau oedd ‘Vic Studios’, yn fenter gymdeithasol annibynnol newydd. Roedd yr arian yn hanfodol wrth gefnogi datblygu sefydliadol, twf, ac ail-lansio’r stiwdios, a oedd wedi cael eu rhedeg fel gwasanaeth awdurdod lleol tan 2015.

“Ers hynny, rydym wedi gweld ein buddiolwyr ifanc yn perfformio o flaen cynulleidfaoedd anferth yng Nghanolfan Tref Wrecsam fel rhan o Ŵyl Gerddoriaeth Focus Wales, wedi darparu cefnogaeth arbenigol i fwy na 130 o unigolion gydag amrywiaeth o anghenion cymhleth, ac wedi croesawu bron i 1000 o bobl yn ôl i ‘Vic Studios’ i recordio, ymarfer a bod yn greadigol!’

Mae’r ‘THIS Project’, sy’n darparu lleoliad yng nghanol tref Wrecsam ar gyfer artistiaid, wedi derbyn £1,990 o grant er mwyn ailgychwyn lifft yn ei safle ar Stryt yr Hôb, o’r enw Undedgun.

Meddai Dave Gray, trefnydd gyda’r ‘THIS Project’: “Gan ein bod yn gweithredu mewn amgylchedd dros dro, allwn ni ddim buddsoddi yn sylweddol yn y safleoedd, ond galluogodd y grant bach a dderbyniom gan Gyda’n Gilydd Yn Wrecsam i ni ailgychwyn y lifft, gan sicrhau fod holl aelodau’r gymuned yn gallu mwynhau’r gwasanaethau a ddarperir yn yr adeilad – nid yr henoed a’r anabl yn unig, ond hefyd rhieni gyda chadeiriau gwthio, a gallant bellach ddefnyddio’n gofod ar y llawr cyntaf.

“Mae hyn wedi cynyddu ein nifer o ymwelwyr ac wedi’n helpu i ymestyn ein cymuned greadigol.”

Bydd cefnogaeth gan Gyda’n Gilydd yn Wrecsam hefyd yn galluogi aelodau o ganolfan adfer ‘Champions’ House’, a redir gan asiantaeth cymorth cyffuriau ac alcohol CAIS, i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a hybu balchder bro drwy gynnig diwrnodau glanhau am ddim mewn cymunedau ar draws canol y dref.

Rhoddwyd grant o £5,000 i CAIS i gefnogi’r diwrnodau glanhau.

{0>Volunteers from the Recovery in Action group will work with community councils to identify areas which could use a bit of tender loving care, before carrying out litter picks, weeding, painting and other works.<}0{>Bydd gwirfoddolwyr o’r grŵp Adferiad ar Gwaith yn gweithio gyda chynghorau cymuned i glustnodi ardaloedd sydd angen eu glanhau ychydig, cyn gwneud gwaith tacluso, chwynnu, paentio ac yn y blaen.

Meddai rheolwr CAIS, Leon Marsh: <0} “Cafodd y tîm eu canmol am eu hymdrechion i dacluso ardal Rhosddu yn gynt yn yr hydref– ac maent bellach yn edrych ymlaen i ddefnyddio offer newydd sydd wedi ei brynu gyda chymorth cyllid grant Gyda’n Gilydd yn Wrecsam, i wneud mwy o waith glanhau’r gaeaf hwn.”

“Mae llawer o’n gwirfoddolwyr mewn adferiad hir dymor, ac maent bellach yn aelodau gweithredol o’n cymdeithas wedi iddynt gymryd mantais o’r gwasanaethau cefnogi sydd ar gael yn Wrecsam.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau a Phartneriaethau: “Roeddwn yn hynod falch o fod wedi cwrdd cymaint o bobl oedd wedi derbyn cyllid Gyda’n Gilydd yn Wrecsam ac roedd yn wych cael clywed am y gwaith y maent wedi ei wneud er mwyn cefnogi eu cymunedau.”

“Edrychaf ymlaen at glywed gan grwpiau eraill yn y dyfodol, a byddwn yn annog unrhyw un a allai fod â diddordeb neu sy’n ystyried os ydynt yn gymwys am grant o’r fath i fynd i wefan Gyda’n Gilydd yn Wrecsam.”

 

 

27879980_s

Grantiau Cyllid

Ni does dyddiad cau i dderbyn ceisiadau a bydd pob cais yn cael ei ystyried ar sail teilyngdod a’i fod yn bodloni’r meini prawf isod. Adnoddau cyfyngedig sydd ar gael, a chynhelir adolygiad i ystyried pa gyllid sy’n weddill, a hyn fydd yn penderfynu ar y symiau a geir eu dyfarnu yn y deuddeg mis nesaf. Cafodd y cynllun grant galluogi Wrecsam Ynghyd (y cynllun) ei sefydlu gan y Cyngor fel o ganlyniad i’n hymrwymiad i gefnogi cymunedau i ddod ynghyd i gymryd rhan weithredol wrth ddarparu gwasanaethau. Mae’r adnodd sydd ar gael ar gyfer y cynllun yn gyfyngedig, gydag arian o’r neilltu mewn cronfa wrth gefn. Bydd adolygiad blynyddol yn pennu’r cyfanswm sydd ar gael yng nghronfa’r cynllun am y 12 mis canlynol. Bydd y panel yn cyfarfod bob tri mis i ystyried ceisiadau, gan ddilyn yr amserlen isod:

2017/18
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Bydd panel yn cyfarfod yn ystod: Ymgeiswyr yn cael eu hysbysu o’r canlyniad yn ystod trydedd wythnos:
Dydd Iau 30 Tachwedd 2017 Rhagfyr 2017 Ionawr 2018
Dydd Mercher 28 Chwefror 2018 Mawrth 2018 Ebrill 2018
Dydd Iau 31 Mai 2018 Mehefin 2018 Gorffennaf 2018
Dydd Gwener 31 Awst  2018 Medi 2018 Hydref 2018
Dydd Gwener 30 Tachwedd 2018 Rhagfyr 2018 Ionawr  2019

Bydd pob cyflwyniad yn cael ei ystyried ar sail teilyngdod a chan gyfeirio at y meini prawf a nodir isod. Disgwylir y bydd unrhyw brosiect llwyddiannus yn:

  • Cynnig rhywbeth newydd – ni cheir cyllid ar gyfer gweithgareddau “busnes fel arfer”.
  • Gallu dangos manteision gwirioneddol i’r gymuned ehangach
  • Cefnogi’r ethos gwirfoddolwyr
  • Annog cydlyniant cymunedol
  • Bod yn hunangynhaliol, h.y. parhau heb gymorth ariannol pellach, unwaith y bydd yr arian grant / benthyciad yn cael ei wario. Wrth ystyried hyn, ni roddir cyllid ar gyfer costau gweithredu, fel rhent a chyflogau, neu ar gyfer digwyddiadau unigryw

Bydd y broses ddyfarnu yn cymryd pob un o’r pum maen prawf uchod i ystyriaeth yn gyfartal; bydd y rhain yn ffurfio sail y matrics sgorio a fydd yn arwain y Swyddogion ac Aelodau’r Cyngor wrth benderfynu ar ddyfarniadau. Rhaid i bob cais gael ei gefnogi a’i lofnodi gan y Cyngor Cymuned mwyaf priodol. Mae’n rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu adroddiad i fodloni’r Cyngor Cymuned bod yr arian wedi cael ei wario yn briodol.

Wrecsam Ynghyd “Grantiau Cyllid”

Dyfarniadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Gall dyfarniadau oddi wrth y cynllun gan y Cyngor gymryd un o ddwy ffurf:-

  • Grant hyd at werth bum mil o bunnau (£5,000) NEU
  • Benthyciad di-log gwerth hyd at ugain mil o bunnau (£20,000) yn ad-daladwy dros gyfnod sy’n gymesur â natur y cynllun, a’r manteision sydd i’w deillio o’r cyllid. Disgwylir na fyddai unrhyw gyfnod ad-dalu fel arfer yn fwy na phum mlynedd, ond ni fydd hyn yn cael ei orfodi’n llym lle gellir dangos byddai gwneud hynny yn gwneud y cynnig yn anymarferol.
  • Dim ond un cais llwyddiannus yn unig gall Gyda’n Gilydd yn Wrecsam ei dderbyn gan sefydliad unigol mewn unrhyw gyfnod o 12 mis.
  • Os oes angen cyngor arnoch am lenwi’r ffurflen gais, neu ar unrhyw elfennau o’r broses gyflwyno, cysylltwch â together@wrexham.gov.uk.

Crynodeb Ceisiadau Llwyddiannus

Cliciwch yma am grynodeb o’r holl gynigion a dderbyniodd y panel ariannu. Cliciwch yma os gwelwch yn dda am stori newyddion ehangu ar sut wnaeth derbynwyr llwyddiannus wedi elwa o grantiau yn 2016.

Cyngor Ariannol

Mae Llinellfusnes CBSW yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd ariannu i grwpiau cymunedol, er enghraifft, rhannu gwybodaeth am sefydliadau darparu grantiau, ac ymchwil lleol sy’n gallu cryfhau ceisiadau ariannu. Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW) yn darparu gwasanaeth rhoi cyngor ariannol am ddim. Cliciwch yma i fynd at eu tudalen gyllid, sydd â dolenni at daflenni cyngor, a ffurflen ymholiadau. Byddwch yn dod o hyd i wybodaeth ar “Chwilio am Gyllid” dan ein label ‘Grwpiau’ hefyd.